Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT

6 marca 2020

NR 1 (Styczeń 2020)

Logistyka w dobrym nastroju. Poziom optymizmu w logistyce według raportu „Confidence Index 2019/2020”

53

Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 został określony na średnim poziomie 49 pkt, co stanowi wynik niższy od rezultatu uzyskanego w ubiegłym roku (57,4). Firmy logistyczne ponownie są bardziej pozytywnie nastawione do przyszłości (53,9 pkt) niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe korzystające z usług logistycznych (44 pkt). Mimo pogorszenia nastrojów aż 7 na 10 instytucji ocenia koszty działań w ramach łańcucha dostaw w Polsce jako niższe niż średnie w UE, a 6 na 10 uważa, że Polska jest konkurencyjna jako miejsce inwestycji – obie statystyki wzrosły od zeszłego roku. 

Problemy z zapełnieniem wakatów wykwalifikowanymi pracownikami oraz rosnąca presja płacowa to dwa największe wyzwania, przed którymi stoją logistyka i cały sektor łańcucha dostaw. To one w największym stopniu wpływają na niepewność i obniżenie nastrojów widoczne w branży. Pytani przez nas respondenci martwią się także spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego, w tym w niemieckim sektorze produkcyjnym, który może wpływać na słabsze wyniki na międzynarodowej arenie handlowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że gorsze nastawienie do przyszłości nie wynika na razie z faktycznie gorszych wyników biznesowych firm, a jedynie dużego poczucia niepewności w związku z perspektywą różnych zmian i zawirowaniami na rynku międzynarodowym – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.

Tabela 1. Największe wyzwanie dla firm logistycznych w nadchodzących 12 miesiącach (źródło: Raport „Confidence Index 2019/2020”)
Presja płacowa 37%
Presja cenowa  26%
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej/kierowców  19%
Kapitał obrotowy/dostępność środków finansowych  9%
Wydłużone terminy płatności ze strony klientów  7%
Postępująca konsolidacja branży  2%
Niedobór dostępnej powierzchni magazynowej 0%
Inne 0%

Wskaźnik Poziomu Optymizmu opiera się na obliczeniach obejmujących odsetek respondentów zgłaszających zmianę na lepsze, brak zmian oraz zmianę na gorsze w sektorze. W efekcie wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 – zmian na gorsze. Im wynik bardziej oddalony od 50, tym silniejsza poprawa lub pogorszenie są przewidywane w przyszłości. 

Tabela 2. Największe wyzwanie dla przedsiębiorców produkcyjnych i handlowych w nadchodzących 12 miesiącach (źródło: Raport „Confidence Index 2019/2020”)
Presja płacowa 41%
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej/kierowców  21%
Presja cenowa ze strony rynku  16%
Zarządzanie terminami płatności  7%
Niedobór dostępnej powierzchni magazynowej  7%
Konsolidacja branży dostawców usług  4%
Kapitał obrotowy/dostępność środków finansowych  4%
Inne 0%

Przewidywane zmiany wysokości obrotów

Optymizmem napawa fakt, że na pytanie o przewidywane zmiany wysokości obrotów w przyszłym roku większość (60%) respondentów odpowiedziała, że spodziewa się ich wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, poziom optymizmu w sektorze logistycznym spadł w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże większość respondentów nadal wykazuje duży optymizm. Jedna piąta firm (20%) przewiduje silny wzrost obrotów o ponad 8%, kolejne 32% uczestników badania przewiduje umiarkowane roczne tempo wzrostu na poziomie 2-5%, podczas gdy 8% respondentów oczekuje wzrostu wysokości obrotów w kolejnych 12 miesiącach na poziomie 5-8%. Przewidywana przez badanych trudniejsza sytuacja na rynku znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że o 13% więcej firm niż ubiegłym roku – 22% w sumie – spodziewa się spadku wysokości obrotów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, firmy logistyczne pozostają niezwykle optymistycznie nastawione do skali wzrostu ich działalności w nadchodzącym roku. Ponad trzy czwarte z nich (77%) oczekuje wzrostu wysokości obrotów, a blisko jedna czwarta (23%) respondentów z sektora logistycznego wierzy, że ich roczny obrót wzrośnie o ponad 10%.

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (33%) oczekuje, że w nadchodzącym roku ich obroty wzrosną o ok. 2-5%, a podobna ich grupa nie spodziewa się zmian w wysokości osiąganych obrotów.

Przewidywane zmiany rentowności

Optymizm dotyczący wzrostu wysokości obrotów jest w większości przypadków związany także z nieznacznie mniej pozytywnymi prognozami dotyczącymi rentowności, co jest tendencją, którą obserwujemy już od pierwszego wydania naszego raportu. 60% respondentów oczekuje wzrostu wysokości obrotów, przy czym 42% przewiduje wzrost rentowności.

Dodatkowo 36% badanych stwierdziło, że nie oczekuje zmian rentowności w nadchodzących 12 miesiącach, a 22% spodziewa się, że poziom ich zysków może spaść (8 punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym).

Ponad połowa (54%) firm logistycznych przewiduje uzyskanie wyższych zysków w nadchodzącym roku, a 27% spodziewa się ich spadku. 29% przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych przewiduje, że ich zyski wzrosną na przestrzeni następnych 12 miesięcy, gdzie 17% spodziewa się ich spadku, a 54% nie oczekuje zmian w tym zakresie.

Magazyn na atrakcyjnych warunkach umownych

Zapytani o potencjalne kwestie problematyczne związane z podażą lub pozyskaniem dodatkowej powierzchni magazynowej respondenci wyrazili w tym roku opinie odmienne od tych z lat ubiegłych. W odróżnieniu od zeszłego roku – gdzie zagadnieniem najczęściej wskazywanym przez respondentów był koszt obiektów – w tym roku fachowcy z branży logistyki i łańcucha dostaw wykazują największe zaniepokojenie kwestią uzyskania atrakcyjnych warunków umownych w odniesieniu do obiektów logistycznych. Odsetek respondentów wskazujących na taką odpowiedź sięgnął blisko jednej trzeciej (32%) wszystkich odpowiedzi, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Kolejne 22% wszystkich respondentów wyraziło obawy w zakresie kosztu obiektów, a 16% niepokoi kwestia standardu dostępnych powierzchni, który odpowiadałby ich wymaganiom. Jedynie 14% respondentów wykazało niepokój w odniesieniu do możliwości pozyskania obiektów o wystarczającej powierzchni, a podobny odsetek niepokoi kwestia położenia obiektów (preferowanej lokalizacji). Należy także zauważyć, że część respondentów stwierdziła, że nie spodziewa się napotkać na żadne trudności w procesie pozyskania dodatkowej powierzchni magazynowej.

Firmy logistyczne i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe pozostają zasadniczo zgodne w swojej opinii co do wyzwań czekających je w procesie pozyskania dodatkowej powierzchni magazynowej. Dla obydwu badanych grup lokalizacja nie jest w tym roku już tak bardzo istotną kwestią – na pierwszych dwóch miejscach uplasowały się warunki umowne oraz koszty (odpowiednio 34% i 19% w przypadku firm logistycznych oraz 31% i 24% w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych).

W skali UE wciąż czujemy się pewnie

Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy, oceniając sytuację w Polsce w odniesieniu do reszty Unii Europejskiej, cały czas są świadomi swoich przewag. 7 na 10 osób uważa, że koszty działań w ramach łańcucha dostaw w naszym kraju są korzystniejsze niż średnie w Europie. To więcej niż w zeszłym roku, gdy uważało tak 58% respondentów. Również atrakcyjność inwestycyjna Polski została oceniona bardzo pozytywnie. 59% przedsiębiorców wierzy, że Polska ma przewagę konkurencyjną jako destynacja inwestycyjna w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (wzrost z 47% z ubiegłego roku). Szybkość działań w ramach łańcucha dostaw i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej to kolejne elementy, w których nasze firmy czują się pewnie – na „lepsze niż średnie” wskazało odpowiednio 41% i blisko 49% respondentów.

– Polskę cechuje bardzo wysoka atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna. Odczuwane spowolnienie to spadek dynamiki wzrostu. Rynek w dalszym ciągu rośnie, tylko nieco wolniej. Sektor logistyczny i łańcucha dostaw jest kluczowym elementem gospodarki, na tyle niezbędnym, że jego odporność na spowolnienie jest duża, zwłaszcza że jesteśmy dopiero na początku rozwijającego się e-commerce. Mniejszy optymizm firm produkcyjnych i handlowych wbrew pozorom będzie działać na korzyść branż – świadomość zbliżającego się spowolnienia pozwala odpowiednio się do tego przygotować. Widzimy, że to się dzieje, a firmy wciąż inwestują w przyszłość, poprawiając swoją konkurencyjność. Największe nakłady przekazują na operacje flotowe, magazyny oraz innowacyjne technologie – komentuje Michał Samborski, head of development Panattoni Europe. 

Źródło: Raport „Confidence Index 2019/2020”

 

Źródło: Raport „Confidence Index 2019/2020”

 

O raporcie

Trzecia edycja raportu „Confidence Index 2019/2020. Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce” została opracowana przez CBRE i Panattoni Europe przy wsparciu agencji badawczej Analytiqa. Badanie zostało zrealizowane na grupie 51 respondentów, w tym 26 firm logistycznych oraz 25 firm z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków). Wszyscy respondenci reprezentowali stanowiska dyrektorskie lub kierownicze. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową w 2019 r.

Raport można pobrać na: www.cbre.pl/pl-pl/raporty/publikacje/confidence-index/confidence-index-pobierz-report

 

Przypisy