Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych

ZARZĄDZANIE TRANSPORT

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia 2021 r.  projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Szkolenia on-line dla kierowców zawodowych

Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). Przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie.

Aby ograniczyć ewentualne nieprawidłowości w szkoleniu, formę on-line będzie można stosować dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Dodatkowo ośrodki te będą musiały przeprowadzać metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

Cyfryzacja obiegu dokumentów

Cyfryzacja obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych (profil kandydata na kierowcę)  zapewni podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych i zagwarantuje właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwość ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o jego ukończeniu. Wyeliminuje także papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Podniesiona zostanie efektywność szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy. Chodzi w szczególności o ograniczenie lub zminimalizowanie fikcyjnego stwierdzania obecności kierowców w dokumentacji szkoleniowej. Do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego. Będzie go wydawał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i szkolenia kierownik ośrodka szkolenia będzie odpowiednio uzupełniał profil kandydata na kierowcę. Nastąpią także zmiany w raportowaniu o rozpoczętych i przeprowadzonych kursach i szkoleniach.

Karta kwalifikacji kierowcy

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego dokumentu, czyli karty kwalifikacji kierowcy. Będzie ona potwierdzała uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na tym stanowisku. Rozwiązanie to będzie dotyczyć kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Kierowca zawodowy instruktorem nauki jazdy kategorii C i D

Obecnie warunkiem uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E oraz D i D+E jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii co najmniej przez rok oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B. Projekt przewiduje możliwość uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy dla kategorii C lub C+E oraz D lub D+E bez konieczności wykazania doświadczenia w szkoleniu osób ubiegających się prawo jazdy kategorii B. Dla kategorii C lub C+E konieczne będzie posiadanie udokumentowanego co najmniej 10-letniego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii. W przypadku kategorii D lub D+E warunkiem uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy będzie posiadanie co najmniej 10-letniego udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego wymagane jest posiadania prawa jazdy tych kategorii.

Zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem szkoleń dla kierowców zawodowych będzie obejmowało współpracę pomiędzy wojewodami, Inspekcją Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie możliwości cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Będzie to mogło nastąpić po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerzono także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców  m.in. o świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

Uproszczone zostaną zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, a ich przeprowadzanie przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Dzięki temu znacząco zwiększy się dostępność egzaminów dla kierowców.

Projekt wprowadza ułatwienia w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Chodzi o zwolnienie ich z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych. Ponadto zniesiona zostanie rejonizacja badań lekarskich i psychologicznych w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy dla kierowców. Dzięki temu kierowca będzie mógł wybrać ośrodek, który przeprowadzi badanie w najkrótszym czasie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury)

Przypisy