Odpowiedzialność za wykroczenia związane z powierzeniem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemcom. Kara grzywny za nielegalne zatrudnienie

ZARZĄDZANIE

Cudzoziemiec nielegalnie wykonujący pracę to cudzoziemiec nieuprawniony do jej wykonywania w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”) lub niemający odpowiedniego zezwolenia na pracę, niezwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy.

Powierzenie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi dotyczy osoby, do której zastosowanie mają czynniki wskazane powyżej, a także która wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w odpowiednim zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c lub art. 88s ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.
Podstawowe wykroczenia, które można popełnić w związku z zatrudnieniem cudzoziemców, wynikają z art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia:

  1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
    Powierzyć nielegalne zatrudnienie może każdy pracodawca lub inna osoba, która dopuszcza do pracy cudzoziemca, obywatela państw trzecich, przede wszystkim osoby, która nie posiada zezwolenia do pracy l...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy