Dołącz do czytelników
Brak wyników

MENEDŻER

4 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

WIN – WIN dla uczelni, studenta i pracodawcy. Jak budować kompetencje przyszłych pracowników przez zaangażowanie przedsiębiorstwa w systemy staży i praktyk studenckich?

0 240

Rozwijający się rynek logistyczny z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny, stawiając know-how i umiejętności pracowników na piedestale. Wiele firm, szukając najlepszych kandydatów, nie próżnuje i angażuje się w ich poszukiwania w ramach programów stażowych na uczelniach wyższych. Czy wiesz, jakie korzyści może przynieść to dla Twojej firmy?

Gdyby zapytać szefów przedsiębiorstw, czego oczekują dziś od zatrudnianych pracowników, zapewne większość z nich odpowiedziałaby, że chęci do pracy. Sama chęć do pracy jednak nie przesądza o tym, jak szybko nowo przyjęty pracownik, często rozpoczynający swoją przygodę z pracą zawodową, stanie się wartościowym członkiem zespołu. Kluczowe jest tu doświadczenie i motywacja do dalszego uczenia się, choć sala szkolna czy wykładowa stały się już tylko wspomnieniem długich lat edukacji. Absolwenci szkół średnich i zawodowych różnych typów, podobnie jak uczelni wyższych, mają w swoje programy kształcenia wpisane praktyki zawodowe i z założenia powinni w ich trakcie nabywać doświadczenia, które ułatwi im start w wymarzony lub po prostu wyuczony zawód. Jednak tylko pozornie jest to łatwe zadanie. 
Podejmujący praktyki spotykają się zazwyczaj z życzliwym przyjęciem przedsiębiorstw i instytucji, które im je oferują, jednak nie zawsze są gotowi, by z nich skorzystać. Zarazem przyjmujący na praktyki też napotykają przy tej okazji na sporo wyzwań: zaczynając od zwykle ograniczonej obsady kadrowej w okresie wakacyjnym, najchętniej wybieranym na praktyki, po zbyt krótki ich czas, by móc realnie wdrożyć adepta w pracę tak, by mógł wykonywać zadania w pełni samodzielnie, odpłacając tym samym za czas poświęcony na jego przyuczenie. Problem ograniczonego czasu dotyczy zwłaszcza praktyk zawodowych w programach studiów, zwykle ograniczonych na kierunkach ekonomicznych i biznesowych do 3–4 tygodni w trakcie studiów. Równocześnie coraz szersze grono studentów podejmuje pracę zarobkową po to, by uzupełnić zasoby finansowe we własnym zakresie. Wiele sektorów gospodarki, zwłaszcza handel i gastronomia, uzupełnia braki kadrowe, zatrudniając studentów, coraz szerzej pracę na część etatu oferowały im również firmy traktujące praktyki jako okazję do przetestowania potencjalnych kandydatów do pracy, co przynosiło korzyści obu stronom. 
Poszukiwanie miejsca praktyki zawodowej w przypadku studentów jest już zadaniem podejmowanym zazwyczaj w pełni samodzielnie, przy relatywnie niewielkim udziale koordynatorów lub opiekunów praktyk z macierzystych uczelni. Wyszukanie miejsca praktyki jest swoistym papierkiem lakmusowym umiejętności odnalezienia się danej osoby w przyszłości na rynku pracy, zatem samodzielność i kreatywność są tu jak najbardziej wskazane. 
Ważnym zagadnieniem wydaje się również przygotowanie obu stron (uczelni i jednostek przyjmujących studentów na praktyki) do współpracy we właściwym przeprowadzeniu praktykantów przez doświadczenie kontaktu z przyszłym zawodem – dla tych, którzy studia podjęli bezpośrednio po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, mogło być to przecież pierwsze osobiste zetknięcie z realiami pracy zawodowej.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści oraz wyzwań towarzyszących realizacji praktyk zawodowych z perspektywy każdej z zaangażowanych w nie stron (studentów, jednostek przyjmujących ich na praktyki oraz uczelni, zwłaszcza opiekunów praktyk), a także przedstawienia doświadczeń i odczuć uczestników praktyk. Na tej podstawie można pokusić się o sformułowanie wniosków dotyczących zmian, które warto byłoby wprowadzić w kolejnych latach do programów obowiązkowych praktyk zawodowych stanowiących tak ważny element kształcenia na poziomie wyższym.

POLECAMY

Diagnoza sytuacji wyjściowej w zakresie praktyk zawodowych 

Warunki organizacji praktyk zawodowych w trakcie studiów zostały ramowo określone w ustawie o szkolnictwie wyższym. Wskazano w niej obowiązek realizacji praktyki na poziomie studiów I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) bądź studiów jednolitych. Pełnią one istotną funkcję w procesie przygotowania absolwenta do wejścia na rynek pracy, dając mu możliwość zmierzenia się z codziennością przyszłego zawodu, a zarazem skonfrontowania wyobrażeń z rzeczywistością, co może stać się impulsem do ewentualnej korekty kierunku kształcenia na poziomie studiów II stopnia. Większość praktykantów utwierdza się jednak na tym etapie w swoim wyborze, mając kontakt z realnymi problemami i uczestnicząc w większym lub mniejszym zakresie w ich rozwiązywaniu. Dzięki temu praktyka zawodowa uzupełnia i czasem również rekompensuje nadmiernie teoretyczne podejście do kształcenia, jakie panuje w murach uczelni.
Aby jednak młody człowiek w pełni uświadomił sobie możliwości, jakie niesie ze sobą praktyka zawodowa, i wykorzystał je, potrzebuje zazwyczaj zachęty i ukierunkowania ze strony opiekuna praktyki na uczelni. Większego lub mniejszego wsparcia z jego strony wymaga zazwyczaj opracowanie programu praktyki, zawierającego cele i plan zadań, jakie w trakcie pobytu w jednostce przyjmującej powinien zrealizować. Uczelnie, podobnie jak przedsiębiorstwa i instytucje wypracowują rzecz jasna procedury związane z praktykami zawodowymi, jednak kluczową rolę w ich zastosowaniu odgrywa sam podejmujący praktykę. To osoba aplikująca musi przemyśleć swoje motywacje i zamierzenia, które jej przyświecają w tym procesie, i umieć je zwerbalizować w formie spójnego i logicznego programu. Wraz ze słabnącą jakością kształcenia na niższych szczeblach edukacji już na tym etapie ujawniają się pierwsze trudności związane z właściwym przygotowaniem dokumentacji przez potencjalnych praktykantów. Nie zawsze jasny jest dla młodych ludzi – tkwiących w środku studiów I stopnia – potencjał praktyki jako szansy zaprezentowania się u ewentualnego przyszłego pracodawcy. Zakłada to bowiem przemyślany dobór miejsca realizacji praktyki, tymczasem często dokonywany jest on pod wpływem sytuacji lub podyktowany bliskością miejsca zamieszkania, a tym samym łatwością odbycia praktyki, minimalizacją jej kosztów (zwłasz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy