Rodzaje dokumentów wydawanych przez władze RP uprawniające cudzoziemców do legalnego zatrudnienia w polsce - Warunki wstępne legalnego zatrudnienia

MENEDŻER

Zatrudnienie obywateli państw trzecich, a więc obywateli krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein, co do zasady wymaga posiadania odpowiedniego dokumentu uprawniającego do legalnej pracy na terenie RP.

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy spełnia kryteria wynikające z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm. oraz z 2022 r. poz. 2140) lub jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę na podstawie rozporządzenia MPIPS z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2291).

Przed wystąpieniem do odpowiedniego organu o wydanie dokumentu uprawniającego do legalnego zatrudnienia należy przede wszystkim sprawdzić, czy cudzoziemiec legalnie przebywa na terytorium RP, tzn. czy ma odpowiednie dokumenty pobytowe (np. wizę lub kartę pobytu) oraz czy jego podstawa pobytu uprawnia go do wykonania pracy. 

W niektórych przypadkach posiadanie określonego tytułu pobytowego będzie zwalniało cudzoziemca z posiadania zezwolenia na pracę np. w przypadku, gdy cudzoziemiec posiada ważną Kartę Polaka lub zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec nie może jednak legalnie pracować, gdy przebywa w Polsce na podstawie: wizy, której cel wydania został oznaczony symbolem: „01” – cel turystyczny” lub „20” – korzystanie z ochrony czasowej”. Nie może legalnie pracować, gdy po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy