Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

5 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

Pakiet VAT e-Commerce – problematyczne ułatwienie. Nowe zasady VAT dla przesyłek z Chin – co zmieniło się w przepisach od 1 lipca 2021 r.?

0 255

Choć głównym celem unijnych i krajowych legislatorów było wprowadzenie regulacji stanowiących uproszczenia w rozliczaniu VAT z tytułu transgranicznego obrotu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, to zarówno przepisy Pakietu, jak i znowelizowanej ustawy zawierają również przepisy uszczelniające VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu. Uszczelnienia te mogą przysporzyć wiele problemów podmiotom działającym na rynku e-handlu, zwłaszcza obracających towarami chińskimi.

1 lipca 2021 r. obowiązywać zaczęła nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa), wprowadzająca zmiany w zakresie opodatkowania VAT w handlu elektronicznym. Zmiana ta jest następstwem konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnego pakietu VAT e-Commerce, czyli przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz Dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (dalej: Pakiet).
Wśród głównych zmian wynikających z nowych przepisów wyróżnić należy przede wszystkim wprowadzenie jednolitego dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej progu rejestracji w charakterze podatnika VAT czynnego, wprowadzenie systemu VAT – OSS, a przede wszystkim – zmiany w opodatkowaniu pośredniczących platform internetowych oraz likwidację zwolnień importowych dla małych przesyłek. 

POLECAMY

Próg rejestracji ujednolicony dla całej Unii Europejskiej

Przed wejściem w życie Pakietu funkcjonowanie w sektorze transgranicznej sprzedaży na odległość było zagadnieniem problematycznym. Wynikało to z faktu, że każde państwo członkowskie UE ustalało własne progi obrotowe w transakcjach sprzedaży wysyłkowej z konsumentami z tego państwa (dalej: państwo dostawy), po przekroczeniu których transgraniczny dostawca zobowiązany był do rejestracji w państwie dostawy w charakterze podatnika VAT czynnego oraz opodatkowania w państwie dostawy swojej sprzedaży realizowanej z konsumentami z tego kraju.
Co istotne, nowe przepisy wprowadzają dla sprzedaży wysyłkowej próg rejestracji jednolity dla wszystkich państw członkowskich UE, a zatem także i Polski, który wynosi równowartość 10 tys. euro. Dopiero po przekroczeniu takiej wartości dostaw w państwie dostawy transgraniczny dostawca zobowiązany będzie do ich opodatkowania w tym państwie oraz rejestracji w nim w charakterze podatnika VAT czynnego.
Choć ujednolicenie progu rejestracji we wszystkich krajach członkowskich UE w istotny sposób ułatwia podatnikom rozeznanie co do momentu, w którym są zobowiązani do zarejestrowania się w danym państwie dostawy w charakterze podatników VAT czynnych, o tyle sama wysokość progu rejestracji jest czynnikiem, który może w istotny sposób skomplikować działalność w sektorze e-handlu. Wskazać bowiem należy, że w poprzednim stanie prawnym wartość progu obrotowego, przekroczenie którego wiązało się z obowiązkiem rejestracyjnym w państwie dostawcy, oscylowała w granicach od 35 tys. euro do 100 tys. euro, w zależności od państwa członkowskiego. 
Obowiązujący wraz z wejściem w życie Pakietu niższy próg rejestracyjny może zatem w praktyce wymusić na transgranicznym dostawcy obowiązek rejestracji w większej niż dotychczas liczbie państw unijnych. VAT w kraju siedziby mogli będą natomiast rozliczać wyłącznie podatnicy z niskimi obrotami realizowanymi na transgranicznej sprzedaży wysyłkowej. 
 


Mirek Gral
Partner Last Mile Experts

Zapewne każdy znawca sztuki filmowej pamięta motto brytyjskiego reżysera Alfreda Hitchcocka: „Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć“.
Sentencja może doskonale obrazować okoliczności, w jakich przyszło operować przewoźnikom i spedytorom na terenie Unii Europejskiej w 2021 r. Początek roku to „wyczekiwany” brexit, który spowodował ogromne wyzwania operacyjnie po stronie przedsiębiorców realizujących handel pomiędzy Wielką Brytanią i krajami EU oraz po stronie służb celnych, co odbiło się także niekorzystnie na przewoźnikach. Ze względu na panujący chaos, wynikający głównie z powodu braku jasnych przepisów, efektywnych systemów elektronicznej wymiany danych oraz niedoborach kadrowych, wiele firm transportowych czasowo zawiesiło lub znacznie ograniczyło transport towarów pomiędzy Wielką Brytanią i EU. Wspomniane niedobory kadrowe to zarówno brak wystarczającej liczby certyfikowanych i wykfalifikowanych agentów celnych po stronie przewoźników oraz spedytorów, jak i ograniczone zasoby po stronie KAS/Urzędu Celnego. Wspominam o tym, ponieważ wprowadzony od 1 Lipca „pakiet e-commerce” wymaga zaangażowania znacznych zasobów ludzkich do przygotowana, weryfikacji oraz zatwierdzania zgłoszeń celnych.
Jednak mimo obaw sytuacja, która zaistniała po 1 lipca, nie jest tak dramatyczna jak na początku roku. Wiel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy