Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

27 lutego 2020

NR 5 (Wrzesień 2019)

Doradca DGSA u nadawcy. Jakie najważniejsze zmiany wnosi Umowa ADR w 2019 r.?

0 580

Zmiany Umowy ADR dokonywane są w cyklu co dwa lata (w każdym roku nieparzystym). Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze ostatnie zmiany Umowy ADR w 2019 r., które mogą w sposób bezpośredni dotyczyć uczestników międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym przewoźników, spedytorów oraz centra logistyczne.
 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona została w Genewie 30 września 1957 r. Aktualnie jej stronami jest 51 państw (mimo nazwy umowy przystąpiły do niej również kraje pozaeuropejskie). Polska jest stroną Umowy ADR od 6 maja 1975 r. Charakterystyczną cechę tej umowy stanowi mechanizm dokonywania jej zmian – regulacja ta jest bowiem aktualizowana w cyklach dwuletnich i wypada zawsze w latach nieparzystych. Najnowsze zmiany Umowy ADR formalnie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. (praktycznie zaś, z uwagi na przewidziany 6-miesięczny okres przejściowy, od 1 lipca 2019 r.). 

POLECAMY

DGSA również u nadawcy towarów niebezpiecznych

W myśl nowych przepisów Umowy ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. W angielskojęzycznej terminologii doradcę takiego określa się jako Dangerous Goods Safety Advisora (doradcę ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych), stąd też używany w praktyce skrót: „doradca DGSA”.

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że obowiązek ustanowienia doradcy DGSA dotyczył wyłącznie przedsiębiorstw, których działalność obejmowała przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek. Aktualna zmiana Umowy ADR nakłada obowiązek wyznaczania doradcy DGSA również na nadawców towarów niebezpiecznych (którzy z takiego wymogu byli dotychczas wyłączeni). Zgodnie z definicją zawartą w Umowie ADR przez nadawcę należy rozumieć przedsiębiorstwo wysyłające towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu osoby trzeciej. W tym znaczeniu nadawcami będą również spedytorzy, którzy mogą występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

Warto nadmienić, że podstawowym zadaniem doradcy DGSA jest śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych, doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności firmy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa.

Obowiązki doradcy obejmują, w szczególności, również śledzenie praktyk i procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych oraz procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych. Doradcy DGSA są także zobowiązani prowadzić w zakładzie przedsiębiorcy szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmujące zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej. Zadaniem doradcy jest też czuwanie, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje. Umowa ADR...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy