Czas pracy i kwalifikacje zawodowe w żegludze śródlądowej - Nowe regulacje prawne

TEMAT NUMERU

Żegluga śródlądowa odgrywa ważną rolę w transporcie, a czas pracy pracowników oraz kwalifikacje zawodowe stanowią istotny element jej funkcjonowania. Praca w żegludze śródlądowej różni się od pracy wykonywanej w innych gałęziach gospodarki, przez co konieczne jest dostosowanie przepisów prawa do specyfiki takiej działalności. Istotną rolę odgrywają przy tym regulacje unijne wpływające na przebieg legislacji w Polsce, czego najlepszym przykładem jest kierunek ostatnich prac nad nowelizacją dotyczącą kwalifikacji zawodowych członków załóg. Zmiany te mają na celu m.in. ujednolicenie systemu kwalifikacji zgodnie z dyrektywą unijną, co będzie obligować do wymiany dokumentów, jak również modyfikować wymogi ich uzyskania.

Regulacje prawne dotyczące czasu pracy 

Czas pracy w żegludze śródlądowej reguluje w Polsce ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Miała ona za zadanie wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady 2014/112/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym. 

Ustawa ma zastosowanie do ściśle określonej grupy podmiotów, tj. do dwóch grup pracowników. Po pierwsze, regulacja ta dotyczy osób wykonujących pracę na statku żeglugi śródlądowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jako członkowie załogi. Po drugie, ma ona zastosowanie do personelu pokładowego, przez który należy rozumieć osoby wykonujące pracę na statku pasażerskim zatrudnione na podstawie umowy o pracę, niebędące członkami załogi.

W ustawie zostały również określone definicje statków, których ustawa dotyczy, tj. statku żeglugi śródlądowej oraz statku pasażerskiego. Przez statek żeglugi śródlądowej należy rozumieć statek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i f ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Statkiem takim jest urządzenie pływające o napę...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy