UPS publikuje wyniki finansowe za Q1 2021

RYNEK AKTUALNOŚCI

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za pierwszy kwartał 2021 r., które wyniosły 22,9 mld USD i były o 27% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Skonsolidowany średni wolumen dzienny zwiększył się o 14,3% w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,8 mld USD, co oznacza wzrost o 158% (o 164% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. W okresie sprawozdawczym rozwodniony zysk na akcję wyniósł 5,47 USD i był o 393% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2020 (wzrost o 141% w ujęciu skorygowanym).

Wyniki pierwszego kwartału 2021 r. ustalone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP obejmują dodatnie saldo w wysokości 2,4 mld USD (2,70 USD na akcję rozwodnioną), na które składają się zysk z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej po opodatkowaniu w wysokości 2,5 mld USD oraz koszty procesów transformacyjnych i inne koszty po opodatkowaniu w wysokości 140 mln USD. Zysk z aktualizacji wyceny do wartości rynkowej wynikał głównie z wdrożenia ustawy o amerykańskim planie ratunkowym z 2021 r. (ustawa ARPA). Ustawa ARPA, którą uchwalono w dniu 11 marca 2021 r., chroni określone wielozakładowe programy emerytalne przed niewypłacalnością do roku 2051, eliminując tym samym ewentualne zobowiązania Spółki z tytułu koordynacji świadczeń dotyczących funduszu Central States Pension Fund. W związku z wejściem w życie ustawy ARPA Spółka miała obowiązek przeszacować swój program emerytalny UPS IBT według aktualnych stóp dyskontowych, które wzrosły w stosunku do poziomów z dnia poprzedniej wyceny. W wyniku przeszacowania zobowiązanie z tytułu świadczeń emerytalnych zmniejszono o 6,4 mld USD.

Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom UPS za realizację dostaw towarów, które są ważne dla nas wszystkich, w tym szczepionek przeciwko COVID-19 – powiedziała Carol Tomé, Dyrektor Generalna UPS. W trakcie kwartału kontynuowaliśmy realizację strategii „lepsza, nie większa sieć”, co pozwoliło nam wykorzystać najlepsze możliwości pojawiające się na rynku i wypracować rekordowe wyniki finansowe.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

 • Przychody wzrosły o 22,3% dzięki rosnącym przychodom w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.
 • W przeliczeniu na przesyłkę przychody wzrosły o 10,2%, głównie za sprawą segmentu przesyłek drogowych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 9,7%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,4%.

Segment przesyłek międzynarodowych

 • Średni dzienny wolumen przesyłek zwiększył się o 23,1% za sprawą wzrostu wolumenu przesyłek eksportowych we wszystkich regionach.
 • Przychody zwiększyły się o 36,2%, głównie dzięki wzrostom odnotowanym w Azji i Europie.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 23,6%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 23,7%.

Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 34,3% w następstwie wysokiego popytu w niemal wszystkich segmentach działalności.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 7,5%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,2%.

* “Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP.  Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

Perspektywy

Ze względu na utrzymującą się niepewność w otoczeniu gospodarczym Spółka nie publikuje prognoz przychodów ani rozwodnionego zysku na akcję na rok 2021. Jednocześnie Spółka podtrzymuje roczne plany alokacji kapitału. Na dzień 9 czerwca 2021 r. Firma UPS zaplanowała spotkania z inwestorami i analitykami, w trakcie których przedstawi szczegółowe dane finansowe.

Podtrzymanie planów alokacji kapitału w 2021 roku

 • Zgodnie z oczekiwaniami sprzedaż UPS Freight zostanie sfinalizowana w drugim kwartale.
 • Zakładana wysokość nakładów inwestycyjnych to ok. 4,0 mld USD.
 • Zaplanowano spłatę zadłużenia długoterminowego w łącznej wysokości 2,5 mld USD, w tym 1,5 mld USD w pierwszym kwartale 2021 r.
 • Przewidywana efektywna stawka podatkowa w okresie pozostałym do końca roku wyniesie około 23,5%.
 • Spółka nie planuje wykupu akcji własnych.

(Źródło: UPS)

Przypisy