Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Jak przygotować i zabezpieczyć swój obiekt?

AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo pożarowe to jedna z najważniejszych kwestii, które muszą być zapewnione w każdym obiekcie. Dlatego też, zgodnie z przepisami prawa, wszyscy właściciele obiektów i ich użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jednak przygotowanie instrukcji może być skomplikowane i czasochłonne, a także wymagać specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W niniejszym artykule przedstawimy, czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jak ją przygotować oraz jak program Plany Obiektu i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego może pomóc w zarządzaniu bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, który określa zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem, a także wskazuje, jakie środki ostrożności należy podjąć, aby minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Instrukcja ta jest obowiązkowa dla każdego obiektu i jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, dlatego powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi określającymi minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w różnego rodzaju obiektach.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – przepisy. Co powinno zostać opisane?

 • Środki ochrony przeciwpożarowej jak systemy gaśnicze, hydranty, czujki dymu i temperatury itp.
 • Sposoby postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego, w tym procedury alarmowania, ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych, w tym zasady instalacji i użytkowania sprzętu elektrycznego oraz środki zapobiegawcze przed pożarami związanych z elektrycznością.
 • Przepisy dotyczące składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych, materiałów palnych i łatwopalnych, w tym zasady przechowywania paliw, olejów, farb i innych substancji łatwopalnych.
 • Przepisy dotyczące korzystania z palenisk, kuchni i innych źródeł ciepła, w tym zasady instalacji, użytkowania i konserwacji urządzeń grzewczych, kominków, pieców i kuchenek gazowych.
 • Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w czasie prowadzenia prac budowlanych, remontowych i konserwacyjnych.
   

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co ile aktualizacja?

Zaleca się aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego co najmniej raz na 2 lata i również w przypadku zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Ważne, aby Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego była aktualna – w tym celu pomocny może być program monitorujący aktualność tego dokumentu.

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kiedy jest wymagana?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest niezbędna w przypadku każdego obiektu, w którym może wystąpić zagrożenie pożarowe. Obejmuje to obiekty takie jak budynki mieszkalne, biurowce, hale produkcyjne, magazyny, szkoły, szpitale, a także pojazdy komunikacji miejskiej i innych środków transportu. Obowiązek posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynika z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagań jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która powinna określać zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego oraz środki ostrożności mające na celu minimalizację ryzyka pożaru.

Kto wykonuje instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest zadaniem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę w zakresie przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zgodnie z wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, do przygotowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu uprawnione są osoby posiadające wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub mające kwalifikacje w dziedzinie projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych. Osoby te powinny być także zaznajomione z przepisami prawa oraz normami technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku bardziej skomplikowanych obiektów (np. hale produkcyjne czy obiekty magazynowe) wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego może wymagać współpracy różnych specjalistów, jak inżynierowie budownictwa, instalatorzy systemów gaśniczych czy specjaliści ds. ochrony środowiska.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagania. Jak ją przygotować?

Przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy zagrożeń pożarowych dla danego obiektu oraz określenia środków ostrożności, jakie należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia pożaru. Aby przygotować taki dokument:

 1. Zbierz informacje o obiekcie, gdzie ma zostać opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, jak jego przeznaczenie, powierzchnia, ilość kondygnacji, liczba osób przebywających w budynku czy rodzaj używanych w nim materiałów.
 2. Przeprowadź analizę zagrożeń pożarowych dla danego obiektu, uwzględniając m.in. źródła ciepła, elektryczność, palne materiały czy systemy wentylacyjne.
 3. Na podstawie tej analizy określ środki ostrożności, które należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia pożaru - instalacja systemów gaśniczych, hydrantów, czujek dymu czy ewakuacyjnych.
 4. Regularnie weryfikuj i aktualizuj Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, aby uwzględniać zmiany w obiekcie oraz w przepisach i normach technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.


Ważne jest, aby Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego była sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz aby była dostosowana do specyfiki danego obiektu. W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania pomocy w sporządzeniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, można skontaktować się z odpowiednimi specjalistami z dziedziny ochrony przeciwpożarowej lub skorzystać z oprogramowania jak Plany Obiektu.

Jak program Plany Obiektu może pomóc w zarządzaniu bezpieczeństwem pożarowym?

Program Plany Obiektu to specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające sprawne zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym, zwłaszcza w przypadku dużych obiektów, takich jak hotele, biurowce, szpitale czy centra handlowe. Program umożliwia stworzenie planu obiektu z uwzględnieniem terenu przyległego, zawierające dane graficzne zgodne z obowiązującymi przepisami. Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel pozwoli na bieżąco uaktualniać przepisy pożarowe oraz moduły, a dzięki możliwości stworzenia scenariuszy ewakuacyjnym, zapewnisz bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Ponadto program pozwala na:

 • Import plików graficznych z dostępnych planów budynku, podkładów budowlanych i schematów instalacji.
 • Wyznaczanie terminów przeglądów, konserwacji, instalacji i sprzętu ppoż. oraz przypominanie o realizacji wszystkich zadań.
 • Listy kontrolne sprawdzające warunki ewakuacji.
   

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na minimalizację ryzyka pożaru i chroni życie oraz mienie ludzkie. W tym procesie bardzo pomocny może być program Plany Obiektu, który umożliwia dokładne zmapowanie rozmieszczenia elementów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie i ułatwia planowanie działań w przypadku zagrożenia pożarem. Program ten zapewnia pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz łatwość użytkowania. Wypróbuj bezpłatną wersję demo na stronie https://www.planyobiektu.pl/pobierz-demo i przekonaj się jak bardzo użyteczny jest program.

Przypisy